Ochrana osobních údajů

Zpracování a zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím internetového portálu wwwsexxx.cz (dále jen „Internetový portál“)

Správce osobních údajů a kontaktní údaje správce: S*R*E*K*L*A*M*A s.r.o., IČ 0*2*3*5*3*9*5*4. Kontaktní email: i*n*f*o@s*e*x*x*x.cz

Úvodní ustanovení

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně): identifikační údaje, např. jméno a příjmení, přihlašovací jméno do uživatelského účtu, fotografie uživatele, věk, město, kraj; kontaktní údaje, např. adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa; další údaje, např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů do internetového portálu a další obdobné informace.

Získávání a využívání osobních údajů

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při zřízení uživatelského účtu (registrace). Při návštěvě a užívání internetového portálu může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. 

Osobní údaje zadané za účelem zřízení uživatelského účtu, které jsou nutné k vytvoření profilu na internetovém portálu (uživatelské jméno, e-mailová adresa) pro placenou inzerci na našem portálu je potřeba ještě doplnit (celé jméno, město, telefon, příp. IČ) Žádné další osobní údaje o uživatelích neshromažďujeme ani nevyžadujeme, pokud je sami uživatelé dobrovolně neposkytly.

Uživatelé všechny své osobní údaje po přihlášení do internetového portálu mohou kdykoliv libovolně změnit nebo smazat.
Správce nezodpovídá ani neověřuje pravdivost poskytnutých osobních údajů od registrovaných uživatelů v internetovém portálu.
Správce neshromažďuje ani nezpracovává osobní údaje od nezletilých osob včetně dětí. Vstup na stránky je od 18 let, včetně registrace a vytvoření profilu v internetovém portálu. 
Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkající se našich vlastních služebZasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.
Osobní údaje zadané v rámci registrace a vytvoření profilu, využíváme pouze po dobu platné registrace. Uživatel kdykoliv může kompletně smazat celý svůj profil, ihned po přihlášení ve svém účtu nebo nás může kontaktovat (e-mail, telefon) a účet smažeme, včetně všech osobních údajů, které zadal. Proces smazání účtu je nevratný.

Oprávnění v souvislosti s osobními údaji 

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to následujícími formami: prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu, telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle, písemně, u příslušných souborů cookies – v nastavení internetového portálu nebo v nastavení prohlížeče , v případě obchodních sdělení – poučujícím způsobem, který je uveden v každém emailu obsahujícím obchodní sdělení.

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím: účel zpracování, kategorie zpracovávaných osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali v následujících případech: vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, pokud jste odvolali souhlas se zpracováním, v případě, kdy jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, v následujících případech: popíráte přesnost svých osobních údajů, pokud je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů, v případě, že již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků, nebo když vznesete námitku proti zpracování.
Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.
Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů, uvedených v úvodu těchto Zásad. 

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

Zpracování osobních údajů a jejich správa

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.

V rozsahu, který je nutný pro splnění dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dodavatelům cloudových úložišť, správcům e-mailových kampaní nebo dalším osobám podílejícím se na splnění našich povinností. Pokud je potřeba, můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Cookies

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka internetového portálu, které umožňují fungování internetového portálu. Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování internetového portálu. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v int. prohlížeči.

Užíváme cookies, abychom vám usnadnili orientaci a navigaci po internetovém portálu. 

Platnost od 1.2.2024

© 2024 Sexxx.cz