Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Vymezení užitých pojmů

1.1. Šiřitelem reklamy se pro potřeby těchto všeobecných smluvních a obchodních podmínek (dále jako Všeobecné obchodní podmínky) rozumí obchodní společnost S*R*E*K*L*A*M*A s.r.o. IČ 0*2*3*5*3*9*5*4. Uvedená společnost je správcem internetového portálu sexxx.cz (dále jen "internetový portál").

1.2. Zadavatelem se pro potřeby těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která u šiřitele reklamy objednala uveřejnění své reklamy, nebo jiné formy prezentace.

1.3. Zpracovatelem reklamy se pro potřeby těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu, kterou zveřejňuje šiřitel reklamy podle objednávky zadavatele.

1.4. Reklamou a inzercí se pro potřeby těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace mající za cíl podporu podnikatelské činnosti zadavatele zveřejněná prostřednictvím šiřitele reklamy na internetovém portálu.

1.5. Obrazovými materiály se pro účely prezentace rozumí neprofesionální fotografie osob nabízejících erotické či jiné služby. Zpracovatel reklamy si vyhrazuje právo rozhodnout o kvalitě a profesionalitě fotografií, rovněž si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění fotografií profesionálních a vyžádat si od zadavatele zaslání fotografií neprofesionálních (amatérských).

1.6. Textovými materiály se rozumí slovní popis nabídek a služeb zadavatele v souladu s příslušnými ustanoveními českého právního řádu. Součástí těchto materiálů nesmí být odkazy na externí internetové stránky, a to ani v textu samotném, tak jako součást doprovodných obrazových materiálů. Součástí textových a obrazových materiálů také nesmí být ceny služeb.

2. Smluvní podmínky

2.1. Veškeré smluvní o obchodní vztahy mezi zadavatelem a šiřitelem reklamy se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu, zejména potom:
- zák. č. 89/12012 Sb., občanský zákoník v platném znění,
- zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění,
- zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění,
- zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

2.2. Šiřitel reklamy poskytuje zadavateli zveřejnění reklamy formou datového prostoru na internetovém portálu v rozsahu a formátu, jak je vymezen písemnou nebo ústní objednávkou, smlouvou, nebo jiným projevem vůle smluvních stran.
Není-li sjednáno jinak, je reklamou míněno uveřejnění textových a obrazových materiálů sloužících k propagaci nabízených služeb ve formě prezentace osoby a jednoho kontaktního telefonního čísla.
Šiřitel reklamy poskytuje zadavateli zveřejnění reklamy formou datového prostoru na internetovém portálu v rozsahu a formátu, jak je vymezen písemnou nebo ústní objednávkou, smlouvou, nebo jiným projevem vůle smluvních stran.
Není-li sjednáno jinak, je reklamou míněno uveřejnění textových a obrazových materiálů sloužících k propagaci nabízených služeb ve formě prezentace osoby a jednoho kontaktního telefonního čísla.
Externí internetové odkazy NEJSOU povoleny a to jak v textové tak i v grafické podobě.

2.3. Zpracoval-li reklamu sám zadavatel, odpovídá plně za její obsah. Pokud byla reklama zpracována pro potřeby jiné právnické nebo fyzické osoby, odpovídají za její soulad se zákonem zadavatel a zpracovatel společně a nerozdílně. Šiřitel nenese žádnou odpovědnost za obsah takovéto reklamy.

2.4. Zadavatel bere na vědomí, že šiřitel reklamy neodpovídá za obsah reklamy ani pravdivost údajů obsažených v reklamě a výslovně prohlašuje, že tyto údaje jsou pravdivé a obsah reklamy je v souladu se zněním příslušných předpisů českého právního řádu, zejména pak se zněním zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.

2.5. Zadavatel dále výslovně prohlašuje, že disponuje všemi potřebnými právy k užívání ochranných známek a/nebo autorských práv k veškerým obrazovým a/nebo textovým materiálům použitým v objednané reklamě.

2.6. Zadavatel prohlašuje, že je mu známo, že ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zák. č. 40/1995 Sb. nesmí být reklama v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodu rasy, pohlaví, nebo národnosti nebo napadat národnostní nebo náboženské cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu, a že reklama nesmí napadat politické přesvědčení.

2.7. Zadavatel dále výslovně prohlašuje, že všechny osoby případně na reklamě nebo v jejím rámci vyobrazené či vystupující jsou starší osmnácti let.

2.8. Zadavatel je povinen na žádost šiřitele prokázat svoji totožnost a své oprávnění jednat za zadavatele. Šiřitel reklamy je povinen na výzvu orgánů finančního dozoru pro účely správního řízení sdělit údaje o zadavateli a zpracovateli.

2.9. Zadavatel se zavazuje, že nahradí šiřiteli případnou škodu vzniklou uveřejněním reklamy neodpovídající všeobecným požadavkům.

2.10. Šiřitel má právo zveřejnění reklamy odmítnout a to i bez uvedení důvodu.

2.11. Šiřitel má právo použít textové i obrazové materiály zadavatele na svých dalších marketingových materiálech.

3. Inzertní období a cena

3.1. Inzertní období je v měsíčních intervalech, a to od 1. kalendářního dne v měsíci do posledního kalendářního dne v měsíci.

3.2. Inzerce je bezplatná.

4. Závěrečná ustanovení

Zadavatel prohlašuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a jejich obsahu zcela a úplně porozuměl.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2024

© 2024 Sexxx.cz